19.11.2015

Ženská Sexuální Energie na Cestě Zpět do Celistvosti / Female Sexual Energy on the Journey Back to Wholeness

/scroll down for English/

Mnoho žen na cestě k Celistvosti prožije roky návratu sexuální energie zpět do jejich vlastních těl. Pro některé ženy se přirozenost fyzické intimity na čas změní tím, jak se znovu sladí se svými centry hluboké sexuální energie.

To může znamenat období abstinence nebo omezení sexuálních kontaktů. Tato zkušenost požadovaná ženskou Duší je silně vedena Bohyní.

Bohyně rozpoznává transformativní hloubky a sílu autentické, osvobozené, plně ztělesněné ženské sexuality. Učí, že se jedná o posvátný nástroj, který se má prozkoumat s radostí, svobodně a vědomě. Abyste pochopily pravou podstatu ženské sexuality, musíte opustit doktríny které byly předávány prostřednictvím náboženství, medí a mainstreamové kultury. Musíte se vyladit na Ducha a začít cítit ohromnou spirituální sílu která je přítomná v ženském autentickém spojení s vlastními centry sexuální energie.

Když žena přijde opět do kontaktu se svým Duchem a nastoupí na cestu znovusladění s “divokým“ necenzurovaným Já, často projde obdobím sexuální abstinence. Může se jednat o několik měsíců nebo mnoho let, ale v určitém bodě její cesty do Celistvosti bude vyzvána k vyčištění starých sexuálních energií přijatých v minulosti do jejího těla.

Některé z těchto energií mohou přetrvávát z minulých životů. Žena fyzicky, emočně a spirituálně nese vibrace všech sexuálních setkání, zahrnujíce ty, které byly násilné, necitelné nebo zneucťující. Pokud přijala toto násilí do Sebe, hluboká očista a léčení bude nezbytné.

Ženská sexuální psychika je extrémně komplexní. Existuje na multiúrovňové dimenzionální rovině. Ženy do sebe vstřebávají vše, když mají sex.To proto, že přirozenost ženského těla a jeho energie je přijímající a absorbující. Zve, drží a kolébá tělo muže uvnitř sebe a obklopuje ho láskou posvátného ženského ducha.

Na nejzákladnější úrovni fyzické intimity toto spojení dovoluje muži otevřít Centrum svého Srdce, být zaplaven láskou a odejít ze suchého území mužské mysli. Dovoluje mu to otevřít jeho pocitová centra, zpřístupnit své emoce a prožít svou Duši jako živou.

Tato intuitivní moudrost ženy ví, že toto je to, co se stane když otevře svou sexuální energii muži.To jí přesto dovoluje mít jakýkoliv sexuální zážitek po kterém touží a kdykoliv po něm touží. To jen znamená, že ženské vnitřní vědění vycítí, že je otevřena k výměně energie kterou sex přináší na velmi jemné, spirituálně – ukotvené úrovni.

Bohyně přikládá velkou hodnotu vesmírné inteligenci a superlativním tvořivým a léčivým silám ženské sexuality. V tento moment neúnavně pracuje aby zbavila svět utiskujících dvoj-standardů a rozporuplných zpráv, které jsou předávány dívkám a ženám týkajících se jejich sexuální přirozenosti. Chce osvobodit pravého ducha ženské sexuální esence a vrátit ji zpět ženám.

Toto je přesně proč přichází čas na ženské cestě zpět ke své vlastní Bohyni-Já, kdy může být vyžádána zdrženlivost v sexuální intimitě (s druhými). Toto NENÍ  forma cenzury nebo puritánského souzení proti ženskému sexuálnímu životu. Pravdou je přesný opak: Je to nejsilněji - láskyplný a úctyhodný čin spirituálně-sexuálního zplnomocnění darovaného z Božské Ženské Sféry.

Během tohoto období sexuální abstinence s druhými, žena která hledá své spojení s Bohyní zjistí, že se očišťuje od všech starých vzorců týkajících se mužů. Pokud je to nezbytné, psychické a mentální otisky od předchozích partnerů budou smazány.

Objeví, že uvnitř ní, celou dobu,l eží nejhlubší, nejčistší, nejcennější elixír tranformativních sexuálních energií. Odkryje spojení do jeskyní a chrámů posvátné erotiky uvnitř sebe samé, které mohou vyžadovat čistý prostor k oživení.

Tento prostor kolem jejího těla a aury jí dává nově nalezené spojení s drahokamy sexuální lásky které leží uvnitř její kundalini energie. Když se uskuteční tato cesta sebe-odkrytí, je znovuzrozena jako spirituálně-vyspělá, planoucí Světelnou-silou erotické náruživosti. Není žádných pochyb, že muž se kterým přijde následně sexuálně do kontaktu doslova shoří na radikálně nových územích probuzení.

Vstoupí-li žena do mystické krajiny božské ženskosti, je vedena Bohyní k očištění se od starých sexuálních energií. Samozřejmě že veškerá láska a ekztáze předaná v jakékoliv intimitě je uchovaná v její auře. Ale Bohyně ví jak posílit a prohloubit ženino spojení ke své starověké sexuální moudrosti a bodům rozkoše.

A podívejte se na to z tohoto pohledu – možná čím delší abstinence, tím ekstatičtější a vesmírně-otřásající znovuspojení sexuální intimity bude, až to přijde....až se Bohyně usnese, že nastal Čas.

------------------------------------------------

“ Many women on the path of Wholeness will spend years returning sexual energy back to their own bodies. For some women, the nature of physical intimacy changes for a time as they re-align their deep sexual energy centres.

It can mean periods of abstinence or reduced sexual contacts. This experience,if it is needed by a woman's Soul,is heavily guided by the Goddess.

The Goddess recognises the transformative depth and power of authentic,liberated,fully-embodied feminine sexuality.She teaches that it is a sacred tool to be explored with joy,freedom and consciousness.To understand the true nature of female sexuality,you must let go of the doctrines that are given through religion,media and mainstream culture. You must attune to Spirit,and begin to feel the tremendous spiritual power that is present in a woman's authentic connection to her sexual energy centres.

When a woman comes back into contact with her Spirit,and begins the journey of re-attunement to the 'wild' or uncensored Self,she often goes through a period of abstinence from sex.This could be anything from a few months to many years,but at some point in her journey to Wholeness,she will be asked to clear old sexual energies taken into her body in the past.

Some of these energies could have been accrued from past lives. A woman physically, emotionally and spiritually retains vibrations of all sexual encounters, including those that have been dishonouring, abusive or violent. If she has taken these violations into her Self, deep clearing and healing will be necessary.

The feminine sexual psyche is extremely complex. It exists on a multi-levelled dimensional plane. Women take in everything when they have sex. This is because the nature of a woman's body and energy is receptive and absorbent. It invites, holds and cradles the body of a man inside it and surrounds him with the love of the sacred feminine spirit.

On just the most basic level of physical intimacy, this connection allows a man to open his Heart Centre, be flooded with love, and move out of the dry landscape of the masculine mind. It allows him to open his feeling centres, access his emotions, and experience his Soul as alive.

The intuitive wisdom of a woman knows that this is what happens when she opens her sexual energy to a man. It doesn't preclude her from having any kind of sexual experiences that she desires, whenever she desires it. It just means that a woman's inner knowing senses that she is open to the exchange of energy that sex brings on a very subtle, spiritually-embedded level.

The Goddess places great value on the cosmic intelligence and superlative creative and healing powers of female sexuality. She is, at this very moment, working tirelessly to rid the world of the oppressive double-standards and contradictory messages that are given to girls and women regarding their sexual natures. She wants nothing more than to liberate the true spirit of feminine sexual essence, and hand it back to women to define as they so desire.

This is precisely why there comes a time in a woman's route back to her Goddess-Self that she may be required to refrain from sexual intimacy (with others). This is NOT a form of censorship or puritanical judgement against the female sexual life. The exact opposite is true: it is the most powerfully-loving and worshipful act of spiritual-sexual empowerment given from the Divine Feminine Realms.

During this time of sexual abstinence with others, a woman who seeks her connection with the Goddess will find that she is being cleansed of all old templates of relating with men. If necessary, psychic and emotional imprints from previous partners will be cleared.

She will discover that inside her, all along, lay the deepest, richest, most treasured elixirs of transformational sexual energies. She will uncover links to caverns and temples of sacred eroticism inside her that may have needed pure space to come to life.

This space around her body and aura gives her a new-found connection to the jewels of sexual love that lie within her kundalini energy. Once this journey of self-discovery has been made, she is reborn as a spiritually-mature, blazing Light-force of erotic passion. There is no doubt whatsoever that the man she next comes into contact with sexually will be burned into radically new territories of awakening.

When a woman journeys into the mystical landscape of the divine feminine, she is guided by the Goddess to clear herself of old sexual energies. Of course, all the love and ecstasy that was exchanged in any intimacy is retained in her aura. But the Goddess knows how to strengthen and deepen a woman's link to her ancient sexual wisdom and pleasure-centres.

And, look at it this way - perhaps the longer the abstinence, the more ecstatic and universe-shattering the reconnection with sexual intimacy will be, when it comes…when the Goddess divines it to be Time. "

/Sophie Bashford/

 

Vzestup

 

Autor/Author:Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Zdroj:https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1007356129338234:0

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.